دعوتنامه یکصد و سی و دومین جلسه مجمع مدیران اداری چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
دوشنبه ، 11 آذر 1398 ، 09:28

به استحضار اعضا محترم میرسانیم میزبان جلسه مجمع مدیران اداری و منابع انسانی شرکت پارس ساختار میباشد.