امكان بازنشستگي بيمه شدگان تامين اجتماعي با 10 سال سابقه بيمه پردازي چاپ فرستادن به ایمیل

bazneshasteمدير عامل سازمان تامين اجتماعي گفت : بيمه شدگان اين سازمان با داشتن شرط سني 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان و دارا بودن حداقل 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه ، ميتوانند تا پايان سالجاري نزد سازمان تامين اجتماعي درخواست بازنشستگي كنند.

علي ذبيحي با اعلام اين خبر به مفاد بند 47 قانون بودجه اشاره كرد و افزود: كليه بيمه شدگان مشمول تامين اجتماعي كه از اول فروردين ماه سالجاري تا پايان امسال حائز شرايط ذكر شده باشند ميتوانند درخواست بازنشستگي خود را به واحدهاي اجرايي اين سازمان ارائه كنند .

وي تاكيد كرد: مستمري قابل پرداخت در اجراي اين بخشنامه ، معادل مستمري استحقاقي بيمه شده ، يعني متناسب با سنوات حق بيمه خواهد بود.

وي تصريح كرد: با توجه به اين كه برخي متقاضيان برقراري مستمري بازنشستگي بر اساس مفاد قانون ذكر شده به دلايلي از جمله قطع بيمه پردازي در سنوات قبل از مستمري ناچيزي بهره مند ميشوند ،‌بنابراين حداقل مستمري قابل پرداخت به مشمولين ذكر شده بر مبناي فرمول تعيين شده مبلغ 878 هزار و 400 ريال تعيين شده است. وي گفت : براساس اين فرمول حداقل مستمري قابل پرداخت مساوي است با حداقل سنوات پرداخت حق بيمه ( 10 سال )ضربدر حداقل دستمزد امسال (263 هزار و 520 تومان ) نقسيم بر 30 خواهد بود .

وي افزود : ميزان كمكهاي جانبي اين دسته از مستمري بگيران همانند ساير مستمري بگيران است. همچنين در صورت فوت مستمري بگير كه در اجراي اين بخشنامه بازنشسته شده و مبلغ مستمري وي در زمان فوت كمتر از حداقل دستمزد سال مربوطه باشد، بازماندگان او بدون در نظر گرفتن ميزان سهام از عين مستمري بازنشستگي متوفي بهره مند مي شوند.

 

 
DSC00016.JPG